Over het fonds

Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk. In de Verklaring beleggingsbeginselen staan de uitgangspunten van het beleggingsbeleid beknopt beschreven.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs. Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf. Dat doet KCM vermogensbeheer. Deze partij is gespecialiseerd in beleggen, doet dit voor meer organisaties en kan daardoor kosten besparen. Het fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerder en controleert of de afspraken worden nagekomen.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Rendement

Ons fonds boekt elk jaar rendementHet resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waard. met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar. In 2017 bedroeg het rendement 1,81%. Het jaar daarvoor was het rendement nog 12,03%.  

Verantwoord beleggen

In het beleggingsbeleid houdt ons fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op met ons.