Over het fonds

Financieel crisisplan

Elk pensioenfonds is verplicht om een financieel crisisplan te hebben. Daarin staat wat ons fonds doet als er een crisis is die effect kan hebben op de pensioenen. Bijvoorbeeld omdat de financiële situatie dermate slecht is en herstel niet lukt. Voor ons fonds was dat in 2018 het geval en trad het crisisplan in werking.

Vanaf 1 januari 2019 zijn er maatregelen genomen om de kans op verlaging van de pensioenen te verkleinen. Deze maatregelen zijn voor 2020 verlengd.

Welke maatregelen?

Het bestuur en sociale partners hebben twee maatregelen genomen:

  1. Partnerpensioen deels als verzekering
    Elke actieve deelnemer bouwt naast pensioen voor hem of haar zelf, ook automatisch pensioen op voor de eventuele partner. Voor 1 januari 2019 was deze opbouw 70% van de opbouw van het pensioen voor hem of haar zelf. Vanaf 1 januari wordt deze 70% in twee stukken verdeeld: 70% hiervan wordt opgebouwd (zoals voorheen). De overige 30% is een verzekering. Dit heet ook wel: partnerpensioen op risicobasis.

    In de praktijk betekent dit het volgende: zolang iemand in dienst is bij een werkgever die bij ons fonds is aangesloten, betaalt hij premie voor de verzekering. Mocht hij tijdens dat dienstverband overlijden, dan is het partnerpensioen net zo hoog als het voorheen geweest zou zijn. Is hij niet meer in dienst, dan betaalt hij de verzekeringspremie niet meer en geldt de verzekering niet. Mocht hij dan overlijden, dan is het partnerpensioen iets lager dan het voorheen geweest zou zijn.

  2. Premie overgangsregeling (VPL) deels voor basisregeling
    Voor de overgangsregeling (VPL) is ruim genoeg geld in kas. Daarom wordt een gedeelte van de premie voor de overgangsregeling gebruikt voor de basisregeling.

Dekkingsgraad stijgt hierdoor

Voor het partnerpensioen is op deze manier op de lange termijn minder geld nodig. Voor het ouderdomspensioen komt er meer geld binnen. Naar verwachting zorgen deze maatregelen ervoor dat onze financiële positie zal verbeteren.

Zorgvuldige besluitvorming

Het overleg met de sociale partners is heel zorgvuldig gegaan. Er is goed gekeken wie geraakt worden door de maatregelen, hoe groot de impact is en wat het oplevert. Het bestuur en sociale partners hebben op die manier de beste maatregelen gekozen.

Kans op verlagen van de pensioenen

In 2020 geen verlaging van de pensioenen
In 2020 hoeven we de pensioenen niet te verlagen. We hebben met ons actueel herstelplan berekend dat we in 12 jaar kunnen herstellen naar het vereiste dekkingsgraadniveau van 115,6%. Als dat niet was gelukt, dan hadden de de pensioenen in 2020 moeten verlagen. 

Reële kans op verlaging in 2021
Maar het gevaar is nog niet geweken. De kans dat we de pensioenen in 2021 moeten verlagen is namelijk reëel. Dat staat los van de berekeningen uit het herstelplan en heeft te maken met het aantal meetmomenten dat we onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% mogen zitten. 

Volgens de wet mogen we maximaal zes meetmomenten achter elkaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% zitten. Eind 2019 was voor ons het vijfde meetmoment. Volgens de regels is het zo dat we de pensioenen moeten verlagen als onze dekkingsraad eind 2020 onder deze grens blijft. 

Versoepeling door de overheid
Vorig jaar versoepelde de minister tijdelijk de regels. Fondsen met een tekort hoeven de pensioenen pas te verlagen als hun dekkingsgraad lager is dan 90%. De minister heeft al laten weten dat hij de regels voor pensioenfondsen een jaar langer versoepelt en pensioenfondsen met een dekkingsgraad vanaf 90%, de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen. Hij doet dit omdat er 'uitzonderlijke economische omstandigheden' zijn vanwege de coronacrisis en omdat er in het pensioenakkoord nu afspraken zijn gemaakt voor de toekomst. Dit maakt voor ons fonds de kans op verlaging van de pensioenen in 2021 weliswaar kleiner, maar we moeten realistisch zijn. Als we kijken naar de huidige d ekkingsgraad, er een reële kans dat we op 31 december 2020 een dekkingsgraad hebben die lager is dan 90%.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over de kans op verlaging van de pensioenen. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht.