Over het fonds

Financieel crisisplan

Elk pensioenfonds is verplicht om een financieel crisisplan te hebben. Daarin staat wat ons fonds doet als er een crisis is die effect kan hebben op de pensioenen. Bijvoorbeeld omdat de financiële situatie dermate slecht is en herstel niet lukt. Voor ons fonds was dat in 2018 het geval en trad het crisisplan in werking. Er zijn maatregelen afgesproken die het fonds in 2019 inzet om de kans op verlaging van de pensioenen te verkleinen. 

Welke maatregelen?

Het bestuur en sociale partners hebben besloten in 2019 het partnerpensioen aan te passen en de premie voor de overgangsregeling (VPL) deels voor de basisregeling te gebruiken. In 2019 jaar wordt hierover opnieuw besloten voor 2020.

Partnerpensioen deels als verzekering
Tot en met 2018 bouwt elke actieve deelnemer pensioen op voor hem of haar zelf, en ook automatisch voor de eventuele partner. Vanaf 1 januari is het partnerpensioen voor 30% een verzekering (partnerpensioen op risicobasis). Aan het wezenpensioen verandert niets.

In de praktijk betekent dit het volgende: zolang iemand in dienst is bij een werkgever die bij ons fonds is aangesloten, betaalt hij premie voor de verzekering. Mocht hij tijdens dat dienstverband overlijden, dan is het partnerpensioen net zo hoog als het voorheen geweest zou zijn. Is hij niet meer in dienst, dan betaalt hij de verzekeringspremie niet meer en geldt de verzekering niet. Mocht hij dan overlijden, dan is het partnerpensioen iets lager dan het voorheen geweest zou zijn.

Premie overgangsregeling (VPL) deels voor basisregeling
De totale premie in 2019 blijft 25,5%. Van deze premie is 2,6% voor de overgangsregeling (VPL). Voor deze overgansgregeling is echter ruim genoeg geld in kas. In 2019 wordt daarom 1-% punt van de premie voor de overgangsregeling bestemd voor het ouderdoms-, partners- en wezenpensioen.

Dekkingsgraad stijgt hierdoor

Voor het partnerpensioen is op deze manier op de lange termijn minder geld nodig. Voor het ouderdomspensioen komt er meer geld binnen. Al met al zorgen deze maatregelen er dus voor dat de dekkingsgraad van Bpf Banden en Wielen zal stijgen en de financiële situatie zal verbeteren.

Zorgvuldige besluitvorming

Het overleg met de sociale partners is heel zorgvuldig gegaan. Er is goed gekeken wie geraakt worden door de maatregelen, hoe groot de impact is en wat het oplevert. Het bestuur en sociale partners hebben op die manier de beste maatregelen gekozen.

Kans op verlagen van de pensioenen blijft bestaan

Het verlagen van de pensioenen is een uiterste redmiddel. We doen ons uiterste best om dat te voorkomen. Ondanks de genomen maatregelen blijft er een reële kans bestaan dat we de pensioenen per 1 januari 2021 moeten verlagen.

Medio 2020 besluiten we of we de pensioenen moeten verlagen. Daarvoor kijken we naar de beleidsdekkingsgraad. Om de pensioenen niet te verlagen, moet onze beleidsdekkingsgraad eind 2020 104,3% zijn. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht.

Meer informatie?

We vinden het belangrijk om u goed te informeren over deze ontwikkelen. Actieve deelnemers en werkgevers hebben in januari 2019 een brief ontvangen over wat de maatregelen precies betekenen.