Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van ons fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert onder meer of het bestuur:

 • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
 • het beleid goed heeft uitgevoerd
 • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd, en
 • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Advies

Het bestuur geeft het verantwoordingsorgaan de mogelijkheid om advies te geven over de volgende zaken:

 • Het beleid in verband met beloningen.
 • De vorm en inrichting van het intern toezicht (bijvoorbeeld raad van toezicht).
 • De profielschets van de leden van de raad van toezicht.
 • Het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure.
 • Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
 • De overdracht of overname van verplichtingen door ons fonds.
 • Opheffing, fusie of splitsing van het fonds.
 • Het sluiten, wijzigen of beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst.
 • De omzetting van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers namens de werknemers, de pensioengerechtigden en de aangesloten werkgevers.

De leden van het verantwoordingsorgaan zijn:

Naam

Namens

Theo van den Brandhof werknemers
Vacature werknemers
Peter van de Griend (voorzitter) pensioengerechtigden
Wim Wolffensperger pensioengerechtigden
Henk Peen pensioengerechtigden
Aad van den Berg (secretaris) werkgevers
Chantal Bulten werkgevers

2. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Zo berekent hij elke maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen.
Daarnaast geeft hij advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

 • een eventuele verhoging van de pensioenen, en
 • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen.

De adviserend actuaris van ons fonds is een medewerker van Aon Consulting Nederland cv.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: