Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt advies van verschillende partijen:

1. Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van ons fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Zij beoordelen het beleid van het bestuur en kijken naar de manier waarop het beleid is uitgevoerd. Ook beoordelen ze of het bestuur rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Jaarlijks geeft het verantwoordingsorgaan een oordeel over het bestuur. Dit staat in het jaarverslag.

Advies

Het verantwoordingsorgaan heeft verschillende adviestaken, zoals bijvoorbeeld over: 

  • Het beleid in verband met beloningen.
  • De vorm en inrichting van het intern toezicht.
  • Het vaststellen en wijzigen van de interne klachten- en geschillenprocedure.
  • Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.
  • De overdracht of overname van verplichtingen door ons fonds.
  • Opheffing, fusie of splitsing van het fonds.
  • Het sluiten, wijzigen of beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst.
  • De omzetting van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers namens de werknemers, de pensioengerechtigden en de aangesloten werkgevers.

De leden van het verantwoordingsorgaan zijn:

Naam

Namens

Peter Niemantsverdriet werknemers
Paul Traas werknemers
Henk Peen pensioengerechtigden
Chantal Bulten werkgevers

2. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Zo berekent hij elke maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen.
Daarnaast geeft hij advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen, en
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen.

De adviserend actuaris van ons fonds is een medewerker van Aon Consulting Nederland cv.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: