Uw administratie

Incassoprocedure

Wij berekenen elke maand de premie die u moet betalen. U ontvangt elke maand achteraf een factuur. Uw premie is dan berekend met de actuele salarisgegevens van uw werknemers, zoals u die bij AZL aanlevert. Als u wijzigingen zo snel mogelijk doorgeeft, dan kloppen de facturen direct. De werkgeversadministratie bewaakt de ontvangst van de verschuldigde bedragen.

Doorlooptijd incassoprocedure

De vervaldatum van alle nota’s is 14 dagen na verzenddatum. Betaalt u de verschuldigde premie niet op tijd? Dan bent u als aangesloten werkgever in verzuim. U moet dan rente betalen over het verschuldigde bedrag vanaf de dag dat het verschuldigde bedrag betaald had moeten zijn. De rente wordt 1 keer per jaar achteraf in rekening gebracht.

Wij kunnen uw vordering gerechtelijk laten incasseren. Dit brengt hoge kosten met zich mee, die volledig voor uw rekening komen.

Doorgeven salarisgegevens

Het is belangrijk dat u de salarisgegevens van uw werknemers op tijd bij ons aanlevert. Ons pensioenfonds heeft een boetebeleid ingesteld voor het te laat aanleveren van de gegevens.

Boetebeleid

Als u een achterstand hebt in het aanleveren van de gegevens, ontvangt u een schriftelijk rappel van ons. Hebt u de gegevens daarna nog niet aangeleverd? Dan volgt een tweede rappel. Dit rappel wordt gevolgd door een telefonisch rappel en een aanmaning. Als u niet aan dit informatieverzoek voldoet, ontvangt u een brief met de aankondiging van een boete. U kunt deze boete voorkomen door alsnog binnen 5 werkdagen de gevraagde gegevens aan te leveren. Als u niet aanlevert, wordt een boete opgelegd. Deze boete blijft ook gelden als u alsnog de gegevens aanlevert. 

Het boetebedrag bedraagt 10% van de pensioenpremie die u verschuldigd was over het voorgaande kalenderjaar. Het minimale boetebedrag is € 1.000,-. Dit bedrag kan worden vermeerderd met (buiten-)gerechtelijke kosten.