Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk. In de Verklaring beleggingsbeginselen staan de uitgangspunten van het beleggingsbeleid beknopt beschreven.

Waarom beleggen?
Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen. Met beleggen zijn we niet alleen maar uit op een zo hoog mogelijk rendement. We maken steeds zorgvuldig de afweging of het verwachte rendement wel opweegt tegen de risico's.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsjaarplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs en naar het beleggingsbeleid van het fonds. Daarna voert het bestuur het beleggingsjaarplan uit.

Het fonds belegt niet zelf. Dat doet KCM vermogensbeheer. Deze partij is gespecialiseerd in beleggen, doet dit voor meer organisaties en kan daardoor kosten besparen. KCM vermogensbeheer rapporteert elke maand over de ontwikkelingen van onze beleggingen. Het fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerder en controleert of de afspraken worden nagekomen.

Beheersen van risico's
Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, leest u op de pagina Risicomanagement.

Belegd vermogen
Het belegd vermogen is het bedrag dat ons fonds belegt. Het belegd vermogen van ons fonds schommelde de afgelopen jaren tussen €643 miljoen en €984 miljoen. Dit komt door de premie die deelnemers en werkgevers betalen en het beleggingsrendement.

Rendement
Ons fonds boekt elk jaar rendement met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar. In 2021 bedroeg het rendement -2,70%. Het jaar daarvoor was het rendement 12,90%.

Verantwoord beleggen
In het beleggingsbeleid houdt ons fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe dat gebeurt staat op de pagina verantwoord beleggen.

De kosten van beleggen
In 2021 waren de kosten voor de uitvoering van het beleggingsbeleid 0,38% van het totaal belegd vermogen. Daarnaast wordt er voor de aan- en verkoop van beleggingen een klein percentage betaald. Dat zijn transactiekosten. De transactiekosten waren in 2021 0,03% van het belegd vermogen. Het fonds heeft oog voor de kosten en beoordeelt of de kosten zich redelijk ontwikkelen.

Vragen?
Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op met ons.