Financiële situatie

De financiële positie van ons fonds is af te leiden uit de zogeheten dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond we zijn als pensioenfonds. Het is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen.

Ontwikkeling financiële positie

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de dekkingsgraden zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Naast deze grafiek leest u meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft; voor elke euro aan verplichtingen, is 1 euro aan beleggingen beschikbaar is. Gaat het beter met het fonds, dan stijgt de dekkingsgraad boven de 100%. Gaat het slechter, dan daalt de dekkingsgraad onder de 100%.

De actuele dekkingsgraad (blauw) is een momentopname aan het einde van elke maand en verandert door de ontwikkelingen op de financiële markten. 

De beleidsdekkingsgraad (oranje) is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten.

Er is ook een vereiste dekkingsgraad (geel). Deze geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds minimaal in kas moet hebben om nu en in de toekomst zijn verplichtingen na te kunnen komen. Op dit moment is de vereiste dekkingsgraad 116,6%. Daalt de beleidsdekkingsgraad hieronder, dan moet ons fonds een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. 

De minimaal vereiste dekkingsgraad (grijs) is belangrijk bij het bepalen of ons fonds een dekkingstekort heeft. Dit is een absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad 6 opeenvolgende jaren onder de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt, moet ons fonds de pensioenen verlagen.

Ons fonds vergeleken met andere pensioenfondsen

Net als veel pensioenfondsen zijn we er financieel weer iets beter voor komen te staan. Dat was het afgelopen jaar te danken aan de oplopende rente. Toch kunnen we uw pensioen in 2024 niet verhogen. Voor een verhoging van uw pensioen moet het bestuur zich namelijk houden aan strenge regels. Zo moet onze beleidsdekkingsgraad 110% of hoger zijn. Als de beleidsdekkingsgraad lager dan 110% is, mag ons fonds de pensioenen niet verhogen. Veel pensioenfondsen kunnen de pensioenen inmiddels wél weer verhogen. Dat vraagt om een toelichting.

In 2008 was er een wereldwijde financiële crisis. Veel pensioenfondsen besloten de pensioenen te verlagen, waardoor hun dekkingsgraad omhoog ging. Mede hierdoor kunnen deze fondsen de pensioenen nu weer verhogen.

 

Wij hebben een verlaging van uw pensioen destijds kunnen voorkomen. Dat was toen goed nieuws, maar is nu één van de redenen waarom wij uw pensioen met ingang van 1 januari 2024 níet kunnen verhogen. De jarenlange lage rentestand en de lage gemiddelde leeftijd van de mensen die bij ons pensioen opbouwen spelen hierbij ook een rol.

En dan zijn er ook nog de hele strenge regels van De Nederlandsche Bank die ons herstel soms vertragen. Door de situatie in 2008 mochten we niet méér beleggingsrisico nemen om de dekkingsgraad te laten herstellen. Het is zo heel lastig om onze dekkingsgraad weer op 110% te krijgen.

Herstelplan

De financiële positie van Bpf Banden en Wielen is al langere tijd niet goed. Onze beleidsdekkingsgraad is lager dan de vereiste dekkingsgraad. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens het herstelplan halen we het om binnen 12 jaar financieel te herstellen. Zolang onze financiële positie niet goed genoeg is, moeten we het herstelplan ieder jaar aanpassen en opnieuw indienen bij DNB. Lees hier meer over het herstelplan.

Ons fonds gaat op 1 januari 2026 over naar het nieuwe pensioenstelsel. In de fase tot 1 januari 2026 zitten we in een overgangsfase tussen het huidige pensioenstelsel en het nieuwe. In die periode mogen fondsen van de overheid gebruik maken van andere regels voor verhogen en verlagen van pensioen.
Ons fonds heeft besloten om van deze soepelere regels gebruik te maken. Dat betekent dat het herstelplan vervangen wordt door het overbruggingsplan. In het overbruggingsplan laten we zien dat het niveau van de dekkingsgraad voldoende is voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in 2026. Lees hier meer over het overbruggingsplan.