Pensioenfonds Banden en Wielen voert de pensioenregeling van uw werkgever uit. Met behulp van verschillende interne en externe partijen proberen we de pensioenregeling zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk uit te voeren.Het bestuur onderschrijft ook de normen in de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording, en
  • openheid en communicatie.

De nevenfuncties van onze bestuursleden zijn vastgelegd in een apart document.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen die sociale partners zijn overeengekomen. De kosten vormen een belangrijk aandachtspunt. 
In het transparantiedocument staat hoe de organisatie (governance) van het fonds is ingericht.

Gedragscode

Het pensioenfonds wil de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds is aangesloten integer behartigen. Het fonds heeft daarom een gedragscode opgesteld. Hierin staan richtlijnen voor ethisch gedrag die de bestuursleden moeten naleven wanneer zij uit naam van het pensioenfonds handelen. Neem voor meer informatie contact met ons op.